Jak złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy

Jak złożyć wniosek o PESEL?

Zgodnie z art. 4 ust. 2-21 specustawy wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, trzeba złożyć osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek ten powinien złożyć jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25 specustawy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców. Przy czym nie pobiera się odcisków palców od osoby:

  1. która nie ukończyła 12. roku życia;
  2. od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
  3. od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Co trzeba okazać przy składaniu wniosku? Jaka fotografia?

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy Kobylnica wprowadzony został wymóg umawiania wizyty telefonicznie pod numerem 59 858 62 00. wew. 250, celem ograniczenia występowania blokady Urzędu

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:

dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, w przypadku osób poniżej 18 roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie, Co ważne, może być to także dokument unieważniony, a mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie.

Do wniosku niezbędne jest także zdjęcie spełniające wymagania jak do dowodu osobistego tj.:

  • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle,
    z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek,
  • osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
  • osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów
    z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).


Jeżeli nie posiadasz zdjęcia Urząd Gminy może zapewnić możliwość nieodpłatnego wykonania takiej fotografii.